Contact Us

Follow Us

Zpráva o stavu a vývoji na leasingovém a úvěrovém trhu

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 18,82 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2009 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 16,6 %. Proti 1. čtvrtletí 2010 došlo ke zmírnění meziročního propadu leasingových objemů. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit,  že v ČR byly v 1. pololetí 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 19,4 mld. Kč.

Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. pololetí 2010 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 16,59 mld. Kč.

Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. pololetí 2010 27,3 % (dle PC bez DPH). Je zřejmé, že se dále zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu dosáhl v r. 2009 26,9 %).  I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím létům se v 1. pololetí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut (z  27,3 % za celý r. 2009 na 33,2 %). Na stejné úrovni – 5,5% – jako v r. 2009 zůstává podíl leasingu lehkých užitkových aut. Meziroční růst leasingu osobních vozů na jedné straně a pokles podílu leasingu užitkových vozů v loňském roce na straně druhé souvisí s umožněním odpočtu DPH při pořízení osobního vozu s účinností do konce června 2010, což vedlo k ústupu od leasingu osobních vozů „s mřížkou“ vykazovaných za užitkové. Do určité míry se projevila i časově omezená možnost uplatnění zrychlených odpisů automobilů pořízených do 30. června 2010. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1. pololetí 2010  94% což představuje meziroční zvýšení (z 89,5 % v 1. pololetí 2009). Meziročně poklesl leasing nákladních automobilů (z 20 % v 1. pololetí 2009 na 19,6 %). Meziročně se také snížil podíl leasingu strojů a zařízení – dosáhl 30,9 % (proti 34,9 % v l. pololetí 2009). I ve srovnání s podílem strojů a zařízení na celkovém leasingu movitých věcí za celý r. 2009 (32,7 %) tak došlo v 1. pololetí 2010 k mírnému snížení tohoto podílu.
Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a téměř dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví.
Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí 2010 24.472 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 14.571 smluv o finančním leasingu a 9.901 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo nově poskytnuto 759 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Došlo tak ke snížení počtu nově uzavřených leasingových smluv meziročně o 11,7 %. V meziročním srovnání se snížila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (o cca 53.000 Kč).

Koncem 1. pololetí 2010 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 325.041 leasingových smluv uzavřených s členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu 59.267 a počet smluv o správě vozových parků 2.333).
Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci 1. pololetí 2010 téměř 124 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci června 2010 v souhrnu přes  108 mld. Kč.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí 2010
(další meziroční pokles odpovídá stagnaci výdajů domácností)

V 1. pololetí 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 25 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).

Celkem členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2010 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 18,541 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 9,6 %. Ve srovnání s  1. čtvrtletím 2010 jde o zmírnění meziročního propadu objemů poskytnutých nebankovních spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. pololetí 2010 poskytovány ve formě osobních půjček (4,87 mld. Kč – 26,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (8,25 mld. Kč – 44,5 %) a financování v místě prodeje (5,42 mld. Kč – 29,2 %). Proti 1. pololetí 2009 poklesl o 0,8 % podíl osobních půjček a o 1,1 % vzrostl podíl revolvingových úvěrů.

Došlo k výraznému meziročnímu poklesu počtu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech – o 9,4 %. V 1. pololetí 2010 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 490.822 smluv o spotřebitelských úvěrech (166.046 osobních půjček – z toho 42 osobních půjček na koupi nemovitostí, 124.043 revolvingových úvěrů a 200.733 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje).
Na konci června 2010 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 75,5 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1. pololetí 2010
(nadále roste využívání těchto nebankovních produktů)

V 1. pololetí 2010 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 12,97 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2009 tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 14 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 32.024 úvěrů a splátkových prodejů, z toho 27 úvěrů na pořízení nemovitosti.

Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci června 2010  40,6 mld. Kč. Na konci 1. pololetí 2010 spravovaly tyto společnosti 139.410 aktivních úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

Vývoj factoringového trhu v 1. pololetí 2010
(byl potvrzen meziroční růst využívání factoringu)

Po obnovení růstu factoringových obchodů členských společností ČLFA v 1. čtvrtletí 2010 (meziročně o 4,7%) byl tento trend nejen potvrzen, ale i prohlouben ve 2. čtvrtletí. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. pololetí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 50,26 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 40,36 mld. Kč). Proti 1. pololetí  2009 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 14,2%.
Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. pololetí 2010 nadále regresní factoring (75,7 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 24,3 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1. pololetí 2010 77,2 %, podíl exportního factoringu 20,8 %, podíl importního factoringu 2 %. Meziročně došlo v současných ekonomických podmínkách ke snížení podílu tuzemského factoringu o 3,4 %. Financování poskytnuté členskými společnostmi ČLFA klientům dosáhlo k 30. červnu 2010 částky 15,67 mld. Kč.

Zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu je nadále významné
V 1. pololetí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) více než 88 mld. Kč.